طباطبایی ف. س. “مسئولیت دندان پزشکان در استفاده از زیست موادها و ملاحظات اخلاقی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 1, ش 2, اکتبر 2016, صص 147-68, doi:10.22037/mej.v1i2.14561.