برهانی ف., و عباس‌زاده ع. “تیم پزشکی و مسئولیت پرستاران”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 1, ش 2, اکتبر 2016, صص 122-46, doi:10.22037/mej.v1i2.14560.