زرگران آ., محقق زاده ع., قاسمی ی., و مروت م. “اخلاق پزشکی در ایران باستان”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 1, ش 2, اکتبر 2016, صص 91-121, doi:10.22037/mej.v1i2.14559.