نصر س. ح., و عباسی م. م. “دادخواهی حیوانات علیه انسان رساله ای از اخوان الصفا”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 1, ش 2, اکتبر 2016, صص 67-90, doi:10.22037/mej.v1i2.14558.