فیض س. ر. “مفهوم کیفر ازدیدگاه صوفیان با تکیه بر مکتب ابن عربی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 1, ش 2, اکتبر 2016, صص 39-66, doi:10.22037/mej.v1i2.14556.