ساشادینا ع., زالی م. ع., و عباسی م. “تبیین پارامترهای آموزشی اخلاق زیستی اسلامی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 1, ش 2, اکتبر 2016, صص 13-38, doi:10.22037/mej.v1i2.14555.