طاهری م. “راهنمای نویسندگان مجله اخلاق پزشکی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 2, ش 3, اکتبر 2016, doi:10.22037/mej.v2i3.14452.