رحمانی منشادی ح. “مشروعیت رحم جایگزین در اندیشه فقهی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 2, ش 3, اکتبر 2016, صص 157-95, doi:10.22037/mej.v2i3.14451.