ربانی م. “نگرشي بر مطالب مرتبط با شبيه سازي در آثار استاد شهيد مطهري (ره)”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 2, ش 3, اکتبر 2016, صص 129-40, doi:10.22037/mej.v2i3.14449.