موسوی س. ر., و مهدیخواه ز. “تصميم گيري اخلاقي در جراحي مبتني بر دستگاه راس”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 2, ش 3, اکتبر 2016, صص 119-27, doi:10.22037/mej.v2i3.14448.