عزيزي م. ح. “داد و ستد علمی ایران و کشورهای اسلامی با غرب در زمينه علوم پزشكي”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 2, ش 3, اکتبر 2016, صص 93-118, doi:10.22037/mej.v2i3.14445.