نظري‌ توكلي س. “ملاحظات‌ اخلاقي‌ در قطع‌ حمايت‌ از حيات‌ مردگان‌ مغزي‌”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 2, ش 3, اکتبر 2016, صص 73-92, doi:10.22037/mej.v2i3.14444.