عباسی م. “در جستجوی حکمت؛ حلقه مفقوده طبابت امروز”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 2, ش 3, اکتبر 2016, صص 49-71, doi:10.22037/mej.v2i3.14443.