عزیزی ف. “اخلاق در پژوهش های بالینی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 2, ش 3, اکتبر 2016, صص 33-47, doi:10.22037/mej.v2i3.14440.