زالی ع. “نقش اخلاق پزشکی در نظام جامع سلامت”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 2, ش 3, اکتبر 2016, صص 11-32, doi:10.22037/mej.v2i3.14439.