عباسی م. “سخن سردبیر”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 2, ش 3, اکتبر 2016, صص 7-10, doi:10.22037/mej.v2i3.14436.