K.C.A, J., و I. Jaswir. “Ethics in Biotechnology”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 2, ش 5, ژوئن 2016, صص 99-134, doi:10.22037/mej.v2i5.12191.