عباسی م. “سخن سردبیر”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 2, ش 5, ژوئن 2016, صص 7-10, doi:10.22037/mej.v2i5.12182.