بزميش., و متولي زاده اردكانيع. “ژن درماني و اخلاق پزشكي”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 2, ش 4, ژوئن 2016, صص 189-9, doi:10.22037/mej.v2i4.12167.