همتی مقدما., و زمانیم. “اخلاق در تحقیقات سلول های بنیادی جنینی و اینهمانی شخصی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 2, ش 4, ژوئن 2016, صص 171-87, doi:10.22037/mej.v2i4.12166.