موسویس. ر., و مهدی خواهز. “نقش اخلاق پزشكي در اقتصاد سلامت”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 2, ش 4, ژوئن 2016, صص 159-70, doi:10.22037/mej.v2i4.12165.