حيدرنيام. “اخلاق پزشكي در مقاله طب از چهار مقاله نظامي عروضي سمرقندي”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 2, ش 4, ژوئن 2016, صص 147-58, doi:10.22037/mej.v2i4.12164.