کاظميع., ملكوتيج., و عباسیم. “دفاعيه ژنتيكي و چالش هاي اخلاقي آن”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 2, ش 4, ژوئن 2016, صص 135-46, doi:10.22037/mej.v2i4.12163.