جولاییس., و متولی زاده اردکانیع. “ژنتیک و موضوعات اخلاقی آن”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 2, ش 4, ژوئن 2016, صص 121-33, doi:10.22037/mej.v2i4.12162.