تابعيس. ض. ا., و پارساییح. “رابطه پزشك و بيمار”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 2, ش 4, ژوئن 2016, صص 107-20, doi:10.22037/mej.v2i4.12161.