ترک مقدمل., عباسیم., و آزادانیز. “تأملی در باب معنای زندگی از دیدگاه فیلسوفان”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 2, ش 4, ژوئن 2016, صص 71-106, doi:10.22037/mej.v2i4.12159.