ولایتیع. ا. “مقدمه ای بر تاریخ پزشکی اسلام و ایران”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 2, ش 4, ژوئن 2016, صص 45-70, doi:10.22037/mej.v2i4.12158.