محقق دامادس. م. “خودكشي از منظر حكمت عملي، فلسفه اخلاق و فقه اسلامي”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 2, ش 4, ژوئن 2016, صص 13-44, doi:10.22037/mej.v2i4.12157.