عزیزیف. “نامه به سردبیر”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 4, ش 14, آوریل 2016, صص 7-10, doi:10.22037/mej.v4i14.12117.