گل‌محمدیانم., بهروزین., و یاسمی‌نژادپ. “هوش اخلاقی، ماهیت و ضرورت آن”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 9, ش 33, اکتبر 2015, صص 121-42, doi:10.22037/mej.v9i33.10323.