[1]
ایمانی‌فر ن., وقارسیدین س., روشن‌زاده م., و افشار ل., “بررسی ارتباط بین نقش حمایتی پرستاران با میزان قاطعیت آن‌ها”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 9, ش 32, صص 141–166, آگوست 2017.