[1]
مالکی م., اشک تراب ط., آتش‌زاده شوریده ف., و اسماعیلی س., “جستجوی مفهوم پرستاری در متون اسلامی”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 9, ش 32, صص 87–119, دسامبر 2017.