[1]
ادیب حاج باقریم., صفاآ., و امین‌الرعایایی یمینیع., “آگاهی پرستاران از مسائل اخلاقی و حقوقی مراقبت از بیماران سالمند”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī, ج 9, ش 31, صص 169-191, می 2015.