[1]
ایمانی‌فر ن., وقارسیدین س. ا., افشار ل., و شریف‌زاده غ., “مقایسه تأثیر آموزش اصول اخلاقی به دو شیوه روایتگری اخلاق و سخنرانی بر حساسیت اخلاقی پرستاران”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 9, ش 31, صص 95–125, می 2015.