[1]
توسلی ا., کلاری ف., و ظفری دیزجی ا., “عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به سزارین درزنان باردار”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 8, ش 29, صص 145–170, اکتبر 2014.