[1]
غفاری ر., یعقوبی ع., عباسي م., سالک رنجبرزاده ف., حسن‌زاده سلماسی س., و گل‌عنبر پ., “پیشنهاد الگوی جامع ارزیابی درس اخلاق پزشکی از ديدگاه اعضای هیأت علمي”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 7, ش 24, صص 177–191, جولای 2013.