[1]
طباطبایی ف. س. و جاوید م., “آزمایشات حیوانی و کاربردی زیست‌سازگاری مواد دندانی: مطالعه موردی قوانین فرانسه”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 7, ش 24, صص 139–162, جولای 2013.