[1]
مرادی م., خاتونی م., ضیغمی ر., جهانی هاشمی ح., و شیخی م., “بررسی رابطه تعهد حرفه‌ای و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی ـ آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 7, ش 24, صص 55–78, جولای 2013.