[1]
عباس‌زاده ع., برهانی ف., فروغ عامری گ., و نجمی دولت‌آبادی س., “ارتباط بین دیسترس اخلاقی و تعلق کاری پرستاران: یک مطالعه توصیفی ارتباطی”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 7, ش 24, صص 33–53, جولای 2013.