[1]
مهستی جویباریل., غناس., صرافی خیرآبادس., و ثناگوا., “تجربیات پرستاران از رساندن خبر بد به بیماران و همراهان”, Faslnamah-i akhlaq-i pizishki, ج 7, ش 24, صص 11-31, جولای 2013.