[1]
اکبری لاکه م. ., شمسی‌گوشکی ا., و عباسی م., “سلامت معنوی در برنامه آموزش علوم پزشکی”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 4, ش 14, صص 113–130, می 2023.