[1]
نیرومند توماج س., اسمعیل نژاد گنجی س., شیرافکن ه., و منوچهری ع. ا., “بررسی سطح آگاهی بیماران بخش‌های داخلی و ارتوپدی از رضایت آگاهانه”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 16, ش 47, صص 1–10, آگوست 2023.