[1]
حق شناسم., نوربالاا. ع., اکابریس. آ., نجاتی لائینو., صالحيم., و طیبیز., “بررسی رابطه هوش معنوی و سبک‌های دلبستگی دانشجویان”, Faslnamah-i akhlaq-i pizishki, ج 4, ش 14, می 2012.