[1]
حاتميح., بحرينيانع., جوانبختم., و غفاريس., “بررسي رابطه بين ابعاد كيفيت زندگي و ميزان باورهاي معنوي در هنرمندان انجمن خوشنويسان ايران”, MEJ, ج 4, ش 14, می 2012.