[1]
بحرینیانس., سعادتر., شاكرين., و عزیزیف., “بررسي نگرش بيماران نسبت به تأثير معنويت در روند درمان آنان”, MEJ, ج 4, ش 14, می 2012.