[1]
بوالهریج., “نهادینه‌سازی معنویت در مفهوم سلامت معنوی”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī, ج 4, ش 14, می 2012.