[1]
عباسیان ل., عباسی م., شمسی گوشکی ا., و معماریانی ز., “بررسی جایگاه علمی سلامت معنوی و نقش آن در پیشگیری از بیماری‌ها: یک مطالعه مقدماتی”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 4, ش 14, می 2012.