[1]
یزدانی ع. ا., عباسی م., و ابراهیمی م., “مبانی عرفانی سلامت معنوی”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 4, ش 14, می 2012.