[1]
یزدانیع. ا., عباسیم., و ابراهیمیم., “مبانی عرفانی سلامت معنوی”, MEJ, ج 4, ش 14, می 2012.