[1]
محقق‌ داماد س. م., “مقومات معنوی سلامت در الهيات اسلامي”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 4, ش 14, می 2012.